พาเยี่ยมชม โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

พาเยี่ยมชม โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

        วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ หนึ่งในศูนย์ช่วยเหลือคนตาบอด ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ห่างจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาทางทิศตะวันตกประมาณ 400 เมตร ติดกับโรงพยาบาลราชวิถี มีนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา จำนวนทั้งหมด 186 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนสห มีนักเรียนชาย และหญิง ทั้งที่อยู่แบบประจำและแบบไปกลับ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

ประวัติโดยย่อ

        โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนั้นเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 12 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2482 โดย มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนช่วยเหลือเด็กตาบอด โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสอนคนตาบอด” ใช้บ้านหลังเล็ก ๆ ที่ถนนคอชเช่ ศาลาแดง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเด็กพิการแห่งแรกในประเทศไทยและแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        ในระยะเวลาต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือและสนับสนุนในการสงเคราะห์ผู้บกพร่องทางสายตาร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิ ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย” ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 นับเป็นมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมี หลวงเลขาวิจารณ์เป็นนายกมูลนิธิฯ

– ปีพุทธศักราช 2490 คณะกรรมการมูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย ได้มีการติดต่อขอให้นักบวชหญิงคณะซาเลเซียน จำนวน 4 ท่าน มาดูแลผู้บกพร่องทางสายตา โดยมีซิสเตอร์โรส มัวร์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียน และนางสาวเวที อาวุธ เป็นครูใหญ่คนแรก

– ปีพุทธศักราช 2492 รัฐบาลสมัย จอมพลแปลก พิบูลสงคราม อนุมัติให้เช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 8 ไร่เศษ ที่สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ตั้งจนถึงปัจจุบัน

– ปีพุทธศักราช 2503 โรงเรียนได้เข้าสู่ระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนเอกชนการกุศลและภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น ” โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ” เมื่อวันที่ 2 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2520

ภารกิจของโรงเรียน

        โรงเรียนเปิดสอนเด็กที่พิการทางสายตาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนได้จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนปกติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งโรงเรียนจะจัดการศึกษาตามหลักสูตรแล้วยังส่งเสริมทางด้านภาษา ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี และแนะแนวทางด้านอาชีพ ตลอดจนให้นักเรียนได้รับการตรวจรักษาตาและได้รับการเอาใจใส่ ดูแลทางด้านสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงดูแลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนทั้งด้านความประพฤติและการพัฒนาช่วยเหลือตนเองให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับคนในสังคมได้ ไม่เป็นภาระกับผู้อื่น และประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

       ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ – จิตใจ สังคม คิดเป็น ทำเป็น สามารถแก้ปัญหาได้ตามศักยภาพ มีความรู้เข้าถึงเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยพร้อมสู่นานาชาติ

ปรัชญาของเรา

“ ใฝ่ศึกษา   พึ่งพาตนได้    รับใช้สังคม   สั่งสมคุณธรรม”

ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ภายในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุน ภายในศูนย์การเรียนรู้มีการรวบรวมประวัติความเป็นมาของโรงเรียน และเครื่องมือในการช่ววยเหลือคนตาบอด และห้องเสมือนที่จะจำลองความมืดให้เรารู้สึกได้ว่าคนตาบอดนั้นมีความรู้สึกอย่างไร รวมไปถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลต่างๆที่ให้ความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลแก่มูลนิธิฯ

นอกจากนี้ยังมีฝ่ายอาคารสถานที่และปกครองที่มีภาระหน้าที่ต้องดูแลงานด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค รักษาความปลอดภัย โภชนาการ อนามัย พยาบาล งานแม่บ้านหอพักชาย หญิง และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ปัจจุบันโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดำเนินงานของมลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

แผนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สำหรับผู้ที่ต้องการมาเยี่ยมชม สอบถามข้อมูล บริจาคสิ่งของสามารถติดต่อได้ที่ 02-3548365-8, 02-3548370-1

Presented by w88

Close Menu